Vaisių kokteiliai

Kopenhagoje išmokom bei pamėgom darytis vaisių kokteilius. Vaisių visada daug ir visokių išgelbėdavom iš konteinerių. Reikėjo juos valgyti, bet atsibosdavo, todėl teko sugalvoti kažką naujo.

Mes naudojom virtuvinį kombainą, nors geriau tinka kokteilių mikseris, nežinau kaip jis tiksliai vadinasi, bet tai toks indas kurio apačioje greitai sukasi peiliukai. Vaisiai tinka visokie. Mes naudojom tokius kokius turim. Geriausiai dėti daugiau saldžių vaisių, kad būtų skanu. Mes visada, kaip pagrindinę dalį naudojom bananus. Dar kartais įdėdavau ir kokią morką, kad sveikesnis kokteilis būtų. Taip pat tinka ir prieskoniai arba žolelės. Taigi, sudedi visokių vaisių į indą, galima įpilti šiek tiek vandens, pieno arba jogurto ir plaki kokias penkias minutes. Paskui lieka išpilstyti į stiklines, kuo nors papuošti ir vaišinti draugus.

Title

kokteiliai

Galima gamintis ir iš savo sode užaugintų vaisių, daržovių ir kitokių valgomų augalų. Patys dar nebandėm, bet žinau, kad galima: RB apie kokteilius.

Skanaus!

1,913 thoughts on “Vaisių kokteiliai

  1. I really feel you’ve made sound and unique points that are highly relatable to your readers. Your article has made a big difference in how I think about this subject.

  2. This is the first time I was able to read an article on this topic without being bored. Thanks for keeping my interest and attention.

  3. Your article is an excellent example of great writing. Your viewpoints are introduced clearly with intelligent commentary. I agree with many of your innovative ideas. It’s obvious that you know your topic. You are talented.

  4. This is a superb piece, I found your weblog browsing google for a related theme and came to this. I couldnt come across to much additional information on this piece, so it was pleasant to locate this one. I will certainly end up being back again to check out some other posts that you have another time.

  5. This is very interesting content on this subject. I like the way you back up your information with solid thoughts. Your content is very well laid out and clearly researched.

  6. Thank you for taking the time to make sure your content is properly written, formatted and easy to understand. I’m impressed with your writing quality.

  7. I’m not sure of the last time I read content this engaging. I find this informative and yet also interesting and unique subject matter. I’m impressed with this writer’s presentation.

  8. I have the many of the same thoughts contained in this article. It’s good to know I’m not the only person who has these views. You have written an excellent quality informational article. Thank you.

Comments are closed.